Stanovnici Zapadnog Balkana od 1. januara naredne godine će uz ličnu kartu moći da putuju i do tri mjeseca borave u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Kosovu, Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.

Predviđeno je to regionalnim Sporazumom o slobodi kretanja i boravka građana, a kojem je prethodilo niz sastanaka i inicijativa na temu regionalne integracije. Ovu ideju je do sada najviše zagovarala Srbija kroz “Mini Šengen”, a koju su podržale i ostale zemlje.

U sporazumu se navodi kako će zemlje potpisnice pojednostaviti administrativne postupke za ulazak, prelazak i kratak boravak građana sa ličnom kartom.

Sve što će onome ko želi da putuje u ove zemlje biti potrebno je važeća lična karta sa rokom važenja od najmanje tri mjeseca, pod uslovom da nema zabranu ulaska i boravka te da ne predstavlja opasnost po bezbjednost i zdravlje.

Države će razmijeniti primjerke biometrijskih lični karti najkasnije mjesec dana prije stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Prilikom ulaska i prelaska preko teritorije jedne od Strana vršiće se obavezno elektronsko očitavanje važećeg biometrijskog ličnog dokumenta, kao i evidentiranje podataka o obavljenoj graničnoj kontroli za sve građane drugih Strana”, navodi se u dokumentu.

U slučaju izmjene, ukidanja ili uvođenja novih vrsta biometrijskih ličnih karti zemlje će o tome jedna drugu obavještavati, a elektronskim putem će razmjenjivati podatke o biometrijskim ličnim dokumentima koji su proglašeni nevažećim.

U Sporazumu je predviđeno i uspostavljanje komisije koja će imati zadatak da organizuje, koordiniše i prati aktivnosti vezane za njegovu primjenu. Sastajaće se najmanje jednom godišnje i svakih šest mjeseci podnositi izvještaj o primjeni Sporazuma.

Strane su saglasne da svaki spor koji proističe iz primjene ovog Sporazuma razmatraju na nivou Komisije”, stoji u Sporazumu.

Izvor: capital.ba